Długi, które nigdy nie ulegają przedawnieniu – co warto wiedzieć

Czy wiesz, jakie długi możesz odzyskać po latach? Które nie ulegają przedawnieniu? Odkryj tajniki polskiego prawa i zobacz, jakich błędów unikać! Czekają na Ciebie wartościowe porady. Zapraszamy do lektury artykułu.

Znaczenie przedawnienia długu

Przedawnienie długu to instytucja prawna, która oznacza wygaśnięcie wierzytelności po upływie określonego czasu. Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym większość długów ulega przedawnieniu na ogół po dziesięciu latach od momentu ich wymagalności. Jednakże istnieją pewne wyjątki od tej reguły i niektóre rodzaje wierzytelności nie ulegają przedawnieniu. Jednym z przykładów takich długów są alimenty – obowiązek płacenia alimentów nie ulega przedawnieniu, co oznacza że rodzic może dochodzić swoich roszczeń nawet kilkadziesiąt lat później.

Inne długi, które nie ulegają przedawnieniu to także te wynikające z umowy darowizny oraz te spadkowe – jeśli osoba uprawniona do spadku wnosi pozew o stwierdzenie nabycia spadku, to jej roszczenia nigdy się nie przedawnią. Ponadto, jeśli ktoś ma niewypłaconą pensję lub rentę z ZUS-u albo zasiłek chorobowy czy macierzyński – to również tego typu długi będą egzekwowane mimo upływu czasu. Warto wiedzieć też, że jeśli wiele lat temu zostało nam ustalone postanowienie sądu dotyczące np. podziału majątku między byłymi partnerami lub alimentów – takie roszczenia będą również ważne nawet po kilkudziesięciu latach.

Znaczenie przedawnienia długu

Długi alimentacyjne bezterminowo

Długi alimentacyjne mają szczególne miejsce w prawie rodzinnym i pozostają jednym z nielicznych typów długów, które nie ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że bez względu na czas ich powstania, nadal istnieją obowiązki finansowe wynikłe z orzeczenia sądu.

Dlatego też, przestań płacić alimenty lub opóźnij je tylko na kilka miesięcy może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Wysokość alimentów zależy od różnych czynników takich jak potrzeby dziecka czy dochody rodziców. Co ciekawe, nawet po osiągnięciu pełnoletności dziecko pracujące lub studiujące może jeszcze domagać się alimentów u swojego rodzica, zwłaszcza jeśli nie jest zdolne do utrzymania samego siebie ze względu na swoje warunki życia. Niespłacone długi mogą również być ściągane przez komornika za pośrednictwem zajęcia konta bankowego czy wynagrodzenia.

Kiedy umowa kredytu wygasa

W Polsce istnieją określone rodzaje długów, które nie ulegają przedawnieniu i mogą być egzekwowane przez wierzyciela co do ostatniej złotówki.

Jednym z takich długów jest alimentacyjny, czyli ten wynikający z obowiązku alimentacyjnego.

Nie ma znaczenia, ile czasu minęło od momentu, gdy należność stała się wymagalna – wierzyciel może dochodzić swojego prawa w dowolnym momencie. Wraz z upływem czasu jednak rośnie ryzyko utraty możliwości egzekucji długu ze względu na brak środków majątkowych dłużnika.

Kolejnym rodzajem długu, który nie ulega przedawnieniu jest tzw. zasądzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez czyn zabroniony lub przestępstwo. Odnosi się to do sytuacji, gdy sąd orzekł na rzecz ofiar przestępstwa prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia. Decyzja ta pozostaje ważna bezterminowo i nie ulega przedawnieniu. Dla osoby poszkodowanej jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ po latach może próbować dochodzić swoich roszczeń.

Kiedy umowa kredytu wygasa

Długi podatkowe nieprzedawnione

Jednym z rodzajów długów, które nie ulegają przedawnieniu, są długi podatkowe.

Oznacza to, że jeśli ktoś ma zadłużenie wobec organów skarbowych z tytułu niewypłaconych podatków, może ono być dochodzone przez te instytucje w każdej chwili.

Nie ma znaczenia, kiedy taka osoba po raz ostatni opłaciła swoje podatki – jest to dla urzędu skarbowego bez znaczenia. Dlatego warto bardzo poważnie traktować swoje zobowiązania fiskalne i regularnie regulować wynikające stąd należności, by uniknąć sytuacji, w której wysokość zadłużenia wzrośnie do tego stopnia, że będzie się ciężko go pozbyć.

Długi podatkowe są więc jednymi z najtrudniejszych do spłaty. Ich wysokość często narasta bowiem o odsetki i karę za zwłokę w płatnościach. Ponadto ich egzekwowanie od dłużników przebiega zwykle w sposób bardzo konsekwentny i bezkompromisowy ze strony urzędu skarbowego – stosowane są tu wszelkie dopuszczalne metody zmierzające do wyegzekwowania należności. W przypadku restrykcyjnych działań takich jak blokada rachunku bankowego czy zajęcie majątku osobistego dłużnika możliwości kompromisu na ogół są już bardzo ograniczone. Dlatego warto, zwłaszcza gdy mamy długi podatkowe, podejść do ich regulacji z pełną powagą i pilnie załatwiać swoje zobowiązania wobec fiskusa.

Jakie roszczenia wieczne

Niektóre długi, w przeciwieństwie do innych, nigdy nie ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że osoby lub instytucje posiadające takie roszczenia mogą próbować je egzekwować przez całe życie, a nawet przekazać je swoim spadkobiercom.

Do tych wiecznych roszczeń zaliczamy m.

in. alimenty oraz kary z tytułu karalności skazanych osób. W przypadku alimentów są one zapewnione aż do pełnoletności dziecka i wygaśniecie tego obowiązku alimentacyjnego nie oznacza końca roszczeń – wierzyciel może dochodzić ich zwrotu przez całe życie dłużnika.

Ponadto wiecznymi roszczeniami objęte są także kary pieniężne orzeczone w ramach odpowiedzialności karnej. Dzięki temu możliwe jest egzekwowanie opłat za grzywny czy mandaty drogowe nawet kilkadziesiąt lat po popełnieniu wykroczenia bądź przestępstwa. Co więcej, wieczne roszczenia dotyczą również wszelkich kredytów studenckich udzielanych przez państwo lub inne instytucje – spłata długu musi zostać wykonana bez względu na czas upływu oraz sytuacje materialną dłużnika.

Jakie roszczenia wieczne

Podsumowanie

Pamiętaj, że niektóre długi nigdy nie ulegają przedawnieniu. Do takich należą m.in. alimenty oraz spadkowe zobowiązania. Jednakże, dochodzi do sytuacji, w której pomimo upływu terminu przedawnienia, dług pozostaje niespłacony – mówimy wtedy o przerwaniu biegu przedawnienia. Warto pamiętać też o tym jakie kroki można podjąć w celu odzyskania zadłużenia oraz jakie ryzyka niesie ze sobą jego windykacja po okresie przedawnienia.

Długi, które nigdy nie ulegają przedawnieniu – co warto wiedzieć – FAQ

Jakie długi nie ulegają przedawnieniu?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące długów, które nie ulegają przedawnieniu.

Czy alimenty ulegają przedawnieniu?

Nie, alimenty za zaległe płatności oraz przyszłe należności na rzecz dziecka nigdy nie ulegają przedawnieniu.

Czy długi państwowe mogą ulec przedawnieniu?

Długi państwowe zwykle podlegają określonym procedurom postępowania egzekucyjnego i nie są objęte standardowymi regułami dotyczącymi przedawnienia. Jednakże, jeśli zostaną uregulowane w ciągu 20 lat od powstania należności, to już nigdy nie będą mogły zostać umorzone.

Czy pożyczki gotówkowe podlegają przedawnieniu?

Tak. Zgodnie z polskim prawem pożyczki gotówkowe są objęte pięcioletnim terminem przedawnienia. Oznacza to, że po upływie tego czasu kredytodawca traci prawo dochodzenia należności w sposób przymusowy (np. poprzez windykację lub proces sądowy).

Czy rachunki medyczne i dentystyczne mogą stracić ważność ze względu na upływ czasu?

Nie, nie wygasają one w wyniku upływu okresu przedawnienia. Jednakże, szpitale i prywatni lekarze mogą odmówić udzielenia dalszej pomocy medycznej (np. zlecania kolejnych badań lub przyjmowania na planowana operację) dopóki faktury za wcześniej wykonane usługi nie zostaną opłacone.

Czy mandaty drogowe podlegają przedawnieniu?

Tak, mandaty drogowe ulegają przedawnieniu po dwóch latach od ich wystawienia. Po tym terminie organ egzekucyjny traci możliwość ściągnięcia należności wobec kierowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *